Archive for the ‘شعر و ادب’ Category

اين نيز بگذرد

ژوئن 16, 2007

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد           هم رونق زمان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی ان تاکندخراب       بر دولت اشیان شما نیز بگذرد 

باد خزان  نکبت  ایام  ناگهان                برباغ و بوستان شما نیز بگذرد

اب اجل که هست گلوگیر  خاص وعام          برحلق و بردهان شما نیز بگذرد

ای تیغتان چونیزه برای ستم دراز           این تیزی سنان شما نیز بگذرد

چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد           بیداد ظالمان  شما نیز  بگذرد

درمملکت چو غرش شیران گذشت ورفت        این عوعو سگان شما نیز بگذرد

ان کس که اسبداشت غبارش فرو نشست      گرد سم خران شما نیز بگذرد 

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت       هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت     ناچار کاروان شما نیز بگذرد

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن       تاثیر اختران شما نیز بگذرد

این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید       نوبت ز ناکسان شما  نیز بگذرد…

   برای دیدن ادامه ی مطلب روی more کلیک کنید.

(more…)

Advertisements